Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEVERGELIJKER.NET 2017

U kunt de Algemene Voorwaarden van OnlineVergelijker.net ook in pdf-vorm downloaden door op deze link te klikken.

De website https://www.onlinevergelijker.net is eigendom van Stellar Web Concepts, gevestigd in Haarlem (Hazepaterslaan 28-37 2012 HT) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam  onder nummer 64684822. Op de website https://www.onlinevergelijker.net maakt Stellar Web Concepts het mogelijk om via haar Dienst de Producten van verschillende Aanbieders te vergelijken. Daarnaast kan de Klant direct overstappen naar de betreffende Aanbieder. Op het gebruik van de Dienst zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Onlinevergelijker.net is uitsluitend tussenpersoon en draagt daarom zelf geen zorg voor de levering, garantie, kwaliteit en/of doorgifte van de Producten van Aanbieder. Stellar Web Concepts is bovendien niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie zoals door Aanbieders via haar Dienst op https://www.onlinevergelijker.net wordt verstrekt.

DEFINITIES

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Bemiddelingsovereenkomst en/of Algemene Voorwaarden een (andere) betekenis wordt toegekend.

Gebruiker: Stellar Web Concepts gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 64684822.

Aanbieder: de financiële instelling op het gebied van zorg- en/of schadeverzekeringen of leningen waarmee de Klant door bemiddeling van de Dienst(en) van Gebruiker een Overeenkomst aangaat.

Account: de online omgeving welke aan Klant ter beschikking wordt gesteld met als doel bestellingen te plaatsen, te beheren en in te zien. Hierin is eveneens de actuele status van de bestellingen en een overzicht van de persoonlijke verschillende contracten opgenomen. Deze data kunnen worden geraadpleegd door in te loggen in het account met een geldig e-mailadres en wachtwoord.

Algemene Voorwaarden: de voorwaarden in het onderhavige document ten behoeve van de bemiddeling via de Website van Gebruiker.

Bemiddelingsovereenkomst: een verbintenis die tussen Klant en Gebruiker wordt aangegaan door gebruik te maken van de Dienst van Gebruiker met als doel om een Product af te nemen bij een Aanbieder, waarop de Algemene Voorwaarden van Gebruiker van toepassing zijn.

Dienst(en): de mogelijkheid tot vergelijking van de Producten van de Aanbieders, het overstappen tussen de Aanbieders door bemiddeling van Gebruiker en het verlagen van de vaste maandelijkse lasten van de Klant.

Iframe: een inline frame op een webpagina die het mogelijk maakt om een (externe) webpagina te openen binnen de huidige webpagina.

Klant: de natuurlijke persoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon die via de Website van Gebruiker gebruik maakt van de Dienst.

Overeenkomst: een verbintenis die tussen Klant en Aanbieder wordt aangegaan door het gebruik van de Dienst tussen de Klant en de Aanbieder voor de levering van het product van de Aanbieder, waarbij Gebruiker geen partij is. Gebruiker heeft geen invloed op de inhoud van deze Overeenkomst.

Product: alle te leveren verzekeringen en/of leningen van Aanbieders die via Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts worden aangeboden aan de Klant.

Website: https://www.onlinevergelijker.net dan wel sub domeinen en andere extensies van het betreffende domein, eigendom van Gebruiker.

1. TOEPASSELIJKHEID EN UITVOERING

 1. Op het gebruik van de Website, gebruik van de Dienst, Bemiddelingsovereenkomsten en leveringen van Gebruiker zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Gebruiker wijst afwijkende bepalingen of voorwaarden aan de zijde van Klant uitdrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Gebruiker is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst(en).

2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. De Bemiddelingsovereenkomst tussen Gebruiker en Klant komt tot stand door het enkele gebruik van de Dienst van Gebruiker.
 2. De Overeenkomst tussen Aanbieder en Klant komt tot stand op het moment en op de wijze zoals gesteld door de Aanbieder. Aanbieder kan voorwaarden stellen aan de totstandkoming van de Overeenkomst. Gebruiker heeft geen invloed op deze voorwaarden en/of de totstandkoming.
 3. Indien de Klant een Overeenkomst aangaat met een Aanbieder, of hiertoe een aanvraag doet, wordt de Klant geacht akkoord te gaan met de algemene en/of polisvoorwaarden van desbetreffende Aanbieder.
 4. Gebruiker is uitsluitend tussenpersoon (bemiddelaar) en draagt daarom zelf geen zorg voor de levering, garantie, kwaliteit en/of doorgifte van de Producten van Aanbieder. Gebruiker is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie zoals door Aanbieders wordt verstrekt.

3. UITVOERING VAN DE DIENST

 1. De Dienst van Gebruiker stelt de Klant in staat om eenvoudig en overzichtelijk besparingen op de Producten inzichtelijk te maken. Gebruiker vergelijkt vervolgens de verschillende Producten van beschikbare Aanbieders. De Dienst maakt het mogelijk na de vergelijking over te stappen naar een andere Aanbieder.
 2. Middels de Dienst heeft de Klant de mogelijkheid om haar persoonlijke gegevens in te voeren. Op basis van deze gegevens wordt er een vergelijking gemaakt van de beschikbare Aanbieders, prijzen en aanbiedingen.
 3. Klant is zelf verantwoordelijk voor de ingevulde gegevens binnen de Dienst. De vergelijkingen zijn in zijn geheel afhankelijk van deze ingevulde gegevens. Indien Gebruiker vooraf gegevens heeft ingevuld, hebben deze slechts een indicatief karakter en draagt de Klant de verantwoordelijkheid over de volledigheid van deze voor ingevulde gegevens.
 4. Gebruiker is verplicht haar medewerking te verlenen bij het sluiten van de Overeenkomst tussen de Klant en Aanbieder. Gebruiker zal hierbij de gegevens van Klant, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die Overeenkomst, overdragen aan Aanbieder.
 5. Indien Gebruiker niet in staat is om haar medewerking te verlenen ten behoeve van het sluiten van de Overeenkomst, zal zij dit tijdig melden aan Klant.
 6. Van de Klant wordt verwacht zijn of haar medewerking te verlenen bij het uitvoeren van de Bemiddelingsovereenkomst en/of de totstandkoming van de Overeenkomst, waaronder doch niet beperkt tot het verstrekken van aanvullende informatie indien dit nodig mocht blijken te zijn.
 7. De Aanbieder kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien de Aanbieder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 8. Gebruiker heeft geen invloed op het onderzoek als bedoeld in artikel 4.7. Gebruiker kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de weigering van of het verbinden van bijzondere voorwaarden aan de Overeenkomst.

4. PRIJZEN EN INFORMATIE

 1. Het gebruik van de Diensten van Gebruiker is geheel zonder kosten. Bij het aangaan van een Overeenkomst voor de levering van (een) Product(en) zal de Klant enkel de premie betalen van Aanbieder zoals vermeld op de Website.
 2. De op de Website getoonde prijzen zijn afkomstig van de Aanbieders. Alle prijzen zijn inclusief btw, onder voorbehoud van wijzigingen en slechts geldig binnen de looptijd van een actie.
 3. Gebruiker is afhankelijk van de aanbieders voor de juiste prijzen. Gebruiker spant zich in om de prijzen zo vaak mogelijk te controleren en te actualiseren.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor het tonen van foutieve prijzen waarvan de Klant mag aannemen dat deze tarieven kennelijk onjuist zijn.

 5. HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Voor Producten kan een herroepingsrecht gelden. Indien de Klant gebruik wil maken van het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zal hij daarvoor contact moeten opnemen met de Aanbieder en de regels van Aanbieder omtrent herroeping moeten volgen.

6. PERSOONSGEGEVENS

 1. De persoonsgegevens die Gebruiker van Klant verkrijgt worden enkel gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst en het doen van aanbiedingen voor soortgelijke producten en diensten.
 2. Ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst zal Gebruiker de persoonsgegevens doorgeven aan de Aanbieder waarmee door Klant een Overeenkomst wordt aangegaan.
 3. Gebruiker zal de persoonsgegevens verwerken conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens.
 4. Persoonsgegevens worden onomkeerbaar verwijderd wanneer zij niet meer noodzakelijk zijn, tenzij bewaren daarna verplicht is op grond van de wet. Wel mag Gebruiker deze persoonsgegevens hierna anonimiseren en in deze vorm de gegevens blijven gebruiken voor marktonderzoek.
 5. Gebruiker zorgt voor adequate beveiliging van alle persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens en getroffen beveiligingsmaatregelen worden aanvullend toegelicht in de Privacyverklaring.

7. RECHTEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. De Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website en/of implementatie van de Website door middel van een Iframe is het intellectueel eigendom van Gebruiker en/of de Aanbieders. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Gebruiker en/of de Aanbieders, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 2. Informatie die Klant opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom van Klant. Gebruiker heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Klant kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen, de Bemiddelingsovereenkomst te beëindigen of de intrekking schriftelijk bekend te maken aan Gebruiker.
 3. Onder het beperkte gebruikersrecht als genoemd in artikel 8.2 valt ook het recht om de Data geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden. Deze Data is op geen enkele wijze te herleiden naar een persoon.
 4. Indien Klant informatie stuurt naar Gebruiker, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft zij Gebruiker een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Klant nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

8. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Klant is er zich van bewust dat Gebruiker enkel bemiddelt in de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Klant en Aanbieder. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst. Gebruiker is immers geen partij bij de Overeenkomst tussen Klant en Aanbieder.
 2. De hierna volgende leden zijn niet van toepassing voor de Klant als zijnde consument die niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf.
 3. De totale aansprakelijkheid van Gebruiker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Bemiddelingsovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Gebruiker wordt uitgekeerd per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. Indien de verzekeraar niet overgaat tot het uitkeren, dan zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot het bedrag van het gemiste voordeel van Gebruiker met een maximum van EUR 500 inclusief btw per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.
 4. Aansprakelijkheid van Gebruiker voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. Buiten de in artikel 9.1 genoemde gevallen rust op Gebruiker geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
 6. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Gebruiker.
 7. De verplichting voor Gebruiker tot het vergoeden van schade ontstaat slechts indien Klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk meedeelt aan Gebruiker.

9. DUUR EN BEEINDIGING

 1. De Bemiddelingsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode dat Klant gebruik maakt van de Dienst. De Bemiddelingsovereenkomst eindigt van rechtswege in het geval dat aan alle verplichtingen volgens deze Bemiddelingsovereenkomst is voldaan.
 2. De Bemiddelingsovereenkomst kan worden opgezegd door het gebruik van de Dienst te staken.

10.WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Gebruiker behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Bemiddelingsovereenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving. Gebruiker raadt de Klant aan de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd door te nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Bemiddelingsovereenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

11. SLOTBEPALINGEN

 1. Op de Bemiddelingsovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Stellar Web Concepts is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Stellar Web Concepts het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail of fax, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Bemiddelingsovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Bemiddelingsovereenkomst en/of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Bemiddelingsovereenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

CONTACTGEGEVENS:

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op:

Stellar Web Concepts

Hazepaterslaan 28-37

2012 HT Haarlem

Telefoon: 023 – 202 72 41

E­-mail: info@onlinevergelijker.net

Website: https://www.onlinevergelijker.net