geen-afbeelding

Algemene Voorwaarden

Onlinevergelijker.net is een handelsnaam van Stellar Web Concepts, gevestigd in Haarlem (Hazepaterslaan 28-37 2012 HT te Haarlem) en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam (64684822).
Onlinevergelijker.net maakt het mogelijk om via haar Dienst de Producten van verschillende Aanbieders te vergelijken. Daarnaast kan de Klant direct overstappen naar de betreffende Aanbieder. Op het gebruik van de Dienst zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Onlinevergelijker.net is uitsluitend tussenpersoon en draagt daarom zelf geen zorg voor de levering, garantie, kwaliteit en/of doorgifte van de Producten van Aanbieder. Onlinevergelijker.net is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie zoals door Aanbieders wordt verstrekt.

 1. Definities

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Bemiddelingsovereenkomst en/of Algemene Voorwaarden een (andere) betekenis wordt toegekend.

 1. Stellar Web Concepts gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 64684822.
 2. Aanbieder: de financiële instelling op het gebied van zorg- en/of schadeverzekeringen of leningen waarmee de Klant door bemiddeling van Onlinevergelijker.net een Overeenkomst aangaat.
 3. Account: de online omgeving welke aan Klant ter beschikking wordt gesteld met als doel bestellingen te plaatsen, te beheren en in te zien. Hierin is eveneens de actuele status van de bestellingen en een overzicht van de persoonlijke verschillende contracten opgenomen. Deze data kunnen worden geraadpleegd door in te loggen in het account met een geldig e-mailadres en wachtwoord.
 4. Algemene Voorwaarden: de voorwaarden in het onderhavige document ten behoeve van de bemiddeling door Onlinevergelijker.net.
 5. Bemiddelingsovereenkomst: een verbintenis die tussen Klant en Onlinevergelijker.net wordt aangegaan door gebruik te maken van de Dienst van Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts met als doel om een Product af te nemen bij een Aanbieder, waarop de Algemene Voorwaarden van Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts van toepassing zijn.
 6. Dienst(en): de mogelijkheid tot vergelijking van de Producten van de Aanbieders, het overstappen tussen de Aanbieders door bemiddeling van Onlinevergelijker.net en het verlagen van de vaste maandelijkse lasten van de Klant.
 7. Iframe: een inline frame op een webpagina die het mogelijk maakt om een (externe) webpagina te openen binnen de huidige webpagina.
 8. Klant: de natuurlijke persoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon die via Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts gebruik maakt van de Dienst.
 9. Overeenkomst: een verbintenis die tussen Klant en Aanbieder wordt aangegaan door het gebruik van de Dienst tussen de Klant en de Aanbieder voor de levering van het product van de Aanbieder, waarbij Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts geen partij is. Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts heeft geen invloed op de inhoud van deze Overeenkomst.
 10. Product: alle te leveren verzekeringen en/of leningen van Aanbieders die via Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts worden aangeboden aan de Klant.
 11. Website: Onlinevergelijker.net dan wel sub domeinen en andere extensies van het betreffende domein.
 1. Toepasselijkheid en uitvoering
 1. Op het gebruik van de Website, gebruik van de Dienst, Bemiddelingsovereenkomsten en leveringen van Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts wijst afwijkende bepalingen of voorwaarden aan de zijde van Klant uitdrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst(en).
 1. Totstandkoming overeenkomst
 1. De Bemiddelingsovereenkomst tussen Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts en Klant komt tot stand door het enkele gebruik van de Dienst.
 2. De Overeenkomst tussen Aanbieder en Klant komt tot stand op het moment en op de wijze zoals gesteld door de Aanbieder. Aanbieder kan voorwaarden stellen aan de totstandkoming van de Overeenkomst. Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts heeft geen invloed op deze voorwaarden en/of de totstandkoming.
 3. Indien de Klant een Overeenkomst aangaat met een Aanbieder, of hiertoe een aanvraag doet, wordt de Klant geacht akkoord te gaan met de algemene en/of polisvoorwaarden van desbetreffende Aanbieder.
 4. Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts is uitsluitend tussenpersoon (bemiddelaar) en draagt daarom zelf geen zorg voor de levering, garantie, kwaliteit en/of doorgifte van de Producten van Aanbieder. Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie zoals door Aanbieders wordt verstrekt.
 1. Uitvoering van de dienst
 1. De Dienst van Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts stelt de Klant in staat om eenvoudig en overzichtelijk besparingen op de Producten inzichtelijk te maken. Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts vergelijkt vervolgens de verschillende Producten van beschikbare Aanbieders. De Dienst maakt het mogelijk na de vergelijking over te stappen naar een andere Aanbieder.
 2. Middels de Dienst heeft de Klant de mogelijkheid om haar persoonlijke gegevens in te voeren. Op basis van deze gegevens wordt er een vergelijking gemaakt van de beschikbare Aanbieders, prijzen en aanbiedingen.
 3. Klant is zelf verantwoordelijk voor de ingevulde gegevens binnen de Dienst. De vergelijkingen zijn in zijn geheel afhankelijk van deze ingevulde gegevens. Indien Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts vooraf gegevens heeft ingevuld, hebben deze slechts een indicatief karakter en draagt de Klant de verantwoordelijkheid over de volledigheid van deze voor ingevulde gegevens.
 4. Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts is verplicht haar medewerking te verlenen bij het sluiten van de Overeenkomst tussen de Klant en Aanbieder. Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts zal hierbij de gegevens van Klant, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die Overeenkomst, overdragen aan Aanbieder.
 5. Indien Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts niet in staat is om haar medewerking te verlenen ten behoeve van het sluiten van de Overeenkomst, zal zij dit tijdig melden aan Klant.
 6. Van de Klant wordt verwacht zijn of haar medewerking te verlenen bij het uitvoeren van de Bemiddelingsovereenkomst en/of de totstandkoming van de Overeenkomst, waaronder doch niet beperkt tot het verstrekken van aanvullende informatie indien dit nodig mocht blijken te zijn.
 7. De Aanbieder kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien de Aanbieder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 8. Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts heeft geen invloed op het onderzoek als bedoeld in artikel 4.7. Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de weigering van of het verbinden van bijzondere voorwaarden aan de Overeenkomst.
 1. Prijzen en informatie
 1. Het gebruik van de Diensten van Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts is geheel zonder kosten. Bij het aangaan van een Overeenkomst voor de levering van (een) Product(en) zal de Klant enkel de premie betalen van Aanbieder zoals vermeld op de Website.
 2. De op de Website getoonde prijzen zijn afkomstig van de Aanbieders. Alle prijzen zijn inclusief btw, onder voorbehoud van wijzigingen en slechts geldig binnen de looptijd van een actie.
 3. Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts is afhankelijk van de aanbieders voor de juiste prijzen. Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts spant zich in om de prijzen zo vaak mogelijk te controleren en te actualiseren.
 4. Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts is niet aansprakelijk voor het tonen van foutieve prijzen waarvan de Klant mag aannemen dat deze tarieven kennelijk onjuist zijn.
 1. Herroepingsrecht bij levering van producten
 1. Voor Producten kan een herroepingsrecht gelden. Indien de Klant gebruik wil maken van het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zal hij daarvoor contact moeten opnemen met de Aanbieder en de regels van Aanbieder omtrent herroeping moeten volgen.
 1. Persoonsgegevens
 1. De persoonsgegevens die Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts van Klant verkrijgt worden enkel gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst en het doen van aanbiedingen voor soortgelijke producten en diensten.
 2. Ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst zal Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts de persoonsgegevens doorgeven aan de Aanbieder waarmee door Klant een Overeenkomst wordt aangegaan.
 3. Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts zal de persoonsgegevens verwerken conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens.
 4. Persoonsgegevens worden onomkeerbaar verwijderd wanneer zij niet meer noodzakelijk zijn, tenzij bewaren daarna verplicht is op grond van de wet. Wel mag Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts deze persoonsgegevens hierna anonimiseren en in deze vorm de gegevens blijven gebruiken voor marktonderzoek.
 5. Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts zorgt voor adequate beveiliging van alle persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens en getroffen beveiligingsmaatregelen worden aanvullend toegelicht in de Privacyverklaring
 1. Rechten van intellectuele eigendom
 1. De Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website en/of implementatie van de Website door middel van een Iframe is het intellectueel eigendom van Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts en/of de Aanbieders. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts en/of de Aanbieders, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 2. Informatie die Klant opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom van Klant. Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Klant kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen, de Bemiddelingsovereenkomst te beëindigen of de intrekking schriftelijk bekend te maken aan Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts.
 3. Onder het beperkte gebruikersrecht als genoemd in artikel 8.2 valt ook het recht om de Data geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden. Deze Data is op geen enkele wijze te herleiden naar een persoon.
 4. Indien Klant informatie stuurt naar Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft zij Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Klant nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

 

 

 1. Aansprakelijkheid
 1. Klant is er zich van bewust dat Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts enkel bemiddelt in de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Klant en Aanbieder. Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst. Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts is immers geen partij bij de Overeenkomst tussen Klant en Aanbieder.
 2. De hierna volgende leden zijn niet van toepassing voor de Klant als zijnde consument die niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf.
 3. De totale aansprakelijkheid van Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Bemiddelingsovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts wordt uitgekeerd per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. Indien de verzekeraar niet overgaat tot het uitkeren, dan zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot het bedrag van het gemiste voordeel van Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts met een maximum van EUR 500 inclusief btw per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.
 4. Aansprakelijkheid van Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. Buiten de in artikel 9.1 genoemde gevallen rust op Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
 6. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts.
 7. De verplichting voor Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts tot het vergoeden van schade ontstaat slechts indien Klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk meedeelt aan Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts.
 1. Duur en beëindiging
 1. De Bemiddelingsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode dat Klant gebruik maakt van de Dienst. De Bemiddelingsovereenkomst eindigt van rechtswege in het geval dat aan alle verplichtingen volgens deze Bemiddelingsovereenkomst is voldaan.
 2. De Bemiddelingsovereenkomst kan worden opgezegd door het gebruik van de Dienst te staken.
 1. Wijziging algemene voorwaarden
 1. Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Bemiddelingsovereenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving. Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts raadt de Klant aan de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd door te nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Bemiddelingsovereenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
 1. Slotbepalingen
 1. Op de Bemiddelingsovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Stellar Web Concepts is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Stellar Web Concepts het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail of fax, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Bemiddelingsovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Bemiddelingsovereenkomst en/of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Bemiddelingsovereenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

CONTACTGEGEVENS

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e­-mail contact op.

Onlinevergelijker.net Stellar Web Concepts

Hazepaterslaan 28-37

2012 HT Haarlem

Telefoon: 023 – 202 72 41

E­-mail: Info@onlinevergelijker.net

Website: https://www.onlinevergelijker.net